Hívjon minket: +3670/315 5715

Információk

Szolgáltatások: 

Teljes körű személyszállítási feladatok vállalása: 

- körutazások, városnézések lebonyolításához 

 -baráti, családi összejövetelekhez 

 -céges rendezvények, konferenciák számára

- sport rendezvényekhez

- iskolai kirándulásokhoz

     nagyobb tömegű poggyász szállításához – igény esetén – utánfutót biztosítok.


Megrendelés: 

 Az árajánlat egyeztetése, elfogadása után a mellékelt megrendelő lapon történik a megrendelés. 

 

1. A személyszállítás megrendelésével és lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

Személyszállítás szolgáltatásra vonatkozó megrendelést kizárólag a gépkocsivezetőkre vonatkozó jogszabályok betartása mellett tudunk vállalni. Az Európai Unió Tanácsának 561/2006/EK rendelete

           szerint: A személyszállítás során a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát. 

4,5 óra vezetési időszak eltelte után a járművezetőnek a személyszállítás során legalább 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell tartania. A személyszállítás alatt tartott vezetésközi szünet felosztható két részre, az első legkevesebb 15 perces, a második 30 perces időtartamra. A maximális egybefüggő 4,5 órás vezetés után viszont kötelező a háromnegyed órás vezetési szünet kivétele a személyszállításból. 

A személyszállítás ideje alatt a napi pihenőidő egy fő vezető esetében legalább 11 óra. Ezt a rendszeres napi pihenőidőt a személyszállítás során két időszakra is lehet bontani, melynek az első része szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet nélkül legalább 9 óra. 

 Az egyheti vezetési idő az 56 órát, két egymást követő hét során a 90 órát nem haladhatja meg a személyszállítás ideje alatt. 

 Amennyiben a személyszállítás programja nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, úgy 2 gépkocsivezető részvétele szükséges! 


2. A KRESZ értelmében személyszállítás szolgáltatásunk során a Magyarországon autóbusszal a megengedett legnagyobb sebesség

• lakott területen belül 50 km/h 

• lakott területen kívül 70 km/h

• autópályán 80-100 km/h. 


 3. Az eseti különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a megrendelő írásbeli megrendelésével (honlapon található személyszállítás Megrendelő formanyomtatvány kitöltésével, e-mailen vagy faxon), valamint a megrendelés visszaigazolásával jön létre. A személyszállítás szerződés tartalmát a megrendelésben és visszaigazolásban foglalt adatok képezik. 


4. A személyszállítás kalkulált költségeinek max. 20 %-át ( egyedi megállapodás ) megrendelés esetén indulás előtt 10 nappal számla ellenében készpénzzel vagy átutalással kérjük kifizetni. A személyszállítással kapcsolatos végelszámolás igazolt teljesítmény alapján, a teljesítést követően, számla ellenében készpénzzel, vagy átutalással 8 munkanapon belül történik. Az elszámolás igazolt menetlevél alapján készül, a tényleges teljesítés figyelembevételével. A személyszállítás során ténylegesen felmerül költségek és megtett km, vagy elvégzett óra képezi az elszámolás alapját. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szolgáltató adatai

név: TÖRKÖLY GYÖRGY PÉTER egyéni vállalkozó

székhely, levelezési cím:

6728 SZEGED, BOGNÁR UTCA 15.

cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám:3003741

adószám:71867856-2-26

tevékenységi engedély: ASZ-06/00004

képviselő: TÖRKÖLY YGÖRGY PÉTER

elektronikus elérhetőség: torkolygy55@gmail.com

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben (továbbiakban: Sztv), a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben, mely az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szól (továbbiakban: Rendelet) foglalt kötelezettség teljesítése érdekében Törköly György- a továbbiakban Szolgáltató-az alábbi panaszkezelési szabályzatot teszi közzé:

A szabályzat célja: a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő/vett utasok szolgáltató által nyújtott személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos utas oldali panaszok kezelése, a panaszok kivizsgálása és a vizsgálati megállapítások panasztevő utassal való közlés rendjére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása.

Szolgáltató panaszként kezeli és intézi a szolgáltató személyszállítási szolgáltatását igénybe vett utasok által felé írásban jelzett minden észrevételt, amennyiben az a nyújtott szolgáltatás színvonalával, tartalmával, vagy a szolgáltatást nyújtó autóbuszával kapcsolatosan sérelmet fogalmaz meg (továbbiakban: panasz).

Panasszal élni az utazást követően legkésőbb annak befejezését követő 3 hónapon belül lehet írásban a szolgáltató elektronikus vagy levelezési címére küldött bejelentéssel lehet. A határidő túllépése jogvesztéssel jár.

A panasznak tartalmaznia kell legalább: utas nevét, címét (e-mail címét), telefonszámát, utazás időpontját, a panasz konkrét körülírását, utas aláírását, valamint azt, hogy a panaszbejelentésben foglalt adatainak kezeléséhez a panaszbejelentéssel kapcsolatos eljárásban Utas a panasz aláírásával egyidejűleg hozzájárul. Ezen adatok és nyilatkozat hiányában Szolgáltató a panasz kivizsgálását mellőzi és erről az utast írásban értesíti. Szolgáltató kijelenti, hogy Utas adatait kizárólag a panaszbejelentéssel kapcsolatosan kezeli, azt harmadik személyek részére, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági, bírósági megkereséseket, nem adja ki, üzleti célokra nem használja fel.

Szolgáltató a panaszt kivizsgálja és a beérkezett panaszra a kézhezvételt követően 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad a panasz bejelentés módjával azonos módon (e-mailen vagy postai úton). Amennyiben a panasz kivizsgálására a 30 napos határidő nem elegendő, úgy Szolgáltató erről az utast tájékoztatja. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül kell írásbeli, indokolt választ adni a bejelentéssel azonos módon.

Amennyiben a panasz kivizsgálása során a szolgáltató és az utas között további adatok ismerete válik szükségessé, úgy felek rövid úton is egyeztethetnek (telefonon), illetve Szolgáltató további információkat kérhet írásban a panasz körülményeit illetően.

Amennyiben a Szolgáltató a panasz kivizsgálását követően azt állapítja meg, hogy az utas panasza tényszerű és indokolt volt, úgy az utas sérelmének orvoslása módjáról és mértékékről a panasz elbírálásával egyidejűleg tájékoztatja a panasztevőt.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez fordulhat.

Az utas panasszal élhet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályánál, mint autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóságnál (a továbbiakban: autóbuszos hatóság).

Panasz akkor terjeszthető elő, ha a panaszos az autóbuszos szolgáltató vagy a közlekedésszervező panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre.

Panaszt benyújtani az autóbuszos szolgáltató vagy a közlekedésszervező panaszkezelési eljárását lezáró dokumentum panaszossal való közlésétől számított, ennek hiányában az autóbuszos hatóság által jóváhagyott önálló panaszkezelési szabályzatban az eljárásra meghatározott határidő leteltét követő 30 napon belül lehet.

Az autóbuszos szolgáltató panaszkezelési eljárásában hozott, az ügyet lezáró dokumentumot az autóbuszos hatóság részére a panasz mellékleteként be kell nyújtani.

Panaszbejelentés címe:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.

E-mail cím: puf@nfm.gov.hu

tel.: +36 1 373 1405

A panaszkezelési szabályzat az autóbuszos hatóság által történő jóváhagyásával egyidejűleg hatályba lép, a Szolgáltató azt a hatálybalépéstől számított 8 napon belül honlapján közzéteszi.

A szabályzatot a Szolgáltató a székhelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében is közzé teszi.

Kelt: Szeged, 2017.09.27.

Készítette: Törköly György

Várom szíves megkeresésüket. 

Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

A szabályzat és tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete( angol rövidítéssel GDPR/General Data ProtectionRegulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a munkavállalók és a szolgáltatásainkat igénybevevő természetes személyek megismerjék milyen személyes adataikat kezelünk, hogyan történik a személyes adatok kezelése,milyen kötelező adatvédelmi szabályok vonatkoznak jogviszonyukra, milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében.

Továbbá a munkáltató a 2012.évi I. tv( Mt.) 10.§ (2) bekezdése alapján köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről.

Szabályzat 2018.05.26-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Adatvédelmi szabályzatom megtekinthető a www. autobusz-berles.eu honlapomon.

Adatkezelő vállalkozás: Törköly György Péter e.v.

cím. Szeged, Bognár utca 15.

tel.: +36 70 3155715

email: gyorgytorkoly@gmail.com, torkolygy55@gmail.com

Az adatkezelés célja, jogalapja, érintettek kategóriája, a személyes adatok kategóriái, az adattörlésre előirányzott határidők összefoglalását tartalmazza az 1. számú melléklet ( Adatkezelési nyilvántartás).

A munkavállalóról az alábbi adatokat tartjuk nyilván:

 • név, anyja neve, születési helye, ideje

 • lakcíme, levelezési címe

 • adószáma, TAJ száma

 • jogosítványok-, GKI kártya száma

Az ajánlatkérők, megrendelők kapcsolattartóiról kezelt személyes adatok:

 • név

 • telefonszám

 • email cím

Adat továbbítási nyilvántartás 2. számú melléklet( esetlegesen kinek, milyen okból adunk tovább személyes adatokat).

Incidens nyilvántartás 3. számú melléklet( esetlegesen személyes adat jogellenes kezelése,sérülése, melyet nyilvántartásba kell venni és 5 évig tárolni).

A személyes adatokkal kapcsolatos jogok:

 • az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz a hozzáférést, az adatok törlését, helyesbítését; az adathordozóról való kimásolását, megismerheti mit tárolunk róla.

 • kérhet tájékoztatást arról, hogyan tud panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.

  Adatbiztonság

  Az adatok tárolása számítógépen és papíralapon történik, a számítógép jelszóval védett, a tároló helyiség pedig zárt.


 • GDPR Adatkezelési nyilvántartás      1.számú melléklet

Sorszám

Adatkezelő neve,elérhetősége

Adatkezelés célja, jogalapja

Adatkezelés jogalapja

Érintettek kategóriái,személyes adatok kategóriái

Címzettek

kategóriái

Adattörlésre előirányzott határidő


1.

Törköly György 36703155715

Törköly Györgyné

36704559421

gyorgytorkoly@gmail.com

megfelelő munkavállaló kiválasztása

az érintett hozzájárulása

alkalmasság megítéléséhez szükséges személyes adatok

nincs

beérkezéstől számított 10 nap


2.

u.a., mint 1.

munkaviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése

a munkáltató jogos érdeke, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

munkavállalók,a munkaszerződésben feltüntetett adatok, munkáltató által bekért egyéb adatok

nincs

munkaviszony megszűnése, ill. azt követően a munkajogi igény elévülésének időtartama


3.

u.a., mint 1.

munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása

munkavállalók

nincs

nincs

u.a., mint 2.


4.

u.a., mint 1.

ajánlatkérők, megrendelők kapcsolattartóival kapcsolattartás, tájékoztatás

az érintett hozzájárulása

adatkezeléshez hozzájáruló természetes személyek

nincs

a hozzájárulás visszavonásának időpontja,szerződés megvalósulása


5.

u.a.,mint 1.

munkáltatói adminisztráció

szerződés teljesítése,jogi kötelezettség teljesítése

munkavállalók, munkaügyi iratok

(pl. járulék fizetésre vonatkozó adatok)

NAV

1995.éviLXVI.törvény szerint az irattári anyag

szabályok szerint


6.

u.a.

megrendelőtől átvett utaslista

szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

utazók neve, esetleg telefonszáma

nincs

szerződés megvalósulása, jogszabályi előírás telj.


GDPR Adat továbbitási  nyilvántartás   2.számú melléklet


Sorszám

Dátum

Címzett

Személyes adatok köre

Jogszabályban meghatározott egyéb adatok

megjegyzés

    GDPR Incidens nyilvántartás          3.számú melléklet   

Sorszám

Incidens ideje

Érintettek köre

Érintett személyes adatok

Incidens hatása

Intézkedések

Megjegyzés • Szeged, 2018.05.26.

Elérhetőségek: 

Telefon: +36 62/643946 

 Mobil: +36 70/3155715 

 E-mail:  gyorgytorkoly@gmail.com